nota prawna

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że: administratorem danych osobowych jest: FHU Metal Bat Stanisław Kryjak, z siedzibą przy ul. 3 maja 67, 34-240 Jordanów.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zlecenia w przypadku umów sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub wykonania umowy demontażu pojazdu i dopełnienia związanego z tym obowiązku prawnego – na podstawie art 6. ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w szczególności: ustawy o recyklingu pojazdów oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.


Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:

  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przechowywania faktur).
  • 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpił demontaż pojazdu.
  • Do czasu ustania przydatności lub realizacji zamówienia (w przypadku składania telefonicznych zamówień i odnotowania Państwa danych celem przygotowania oraz realizacji zamówienia).

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku kiedy zgoda była jedyną podstawą prawną przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w przypadku wystawiania faktur oraz zawarcia umowy demontażu, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie są profilowane ani przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Pliki cookies

Podczas przeglądania strony F.H.U. METAL-BAT Stanisław Kryjak może zostać zapisany w Twoim komputerze niewielki plik, znany powszechnie jako cookie. Cookies używane są w celu lepszego poznania metod i sposobów korzystania z naszej strony internetowej oraz pomagają określić jej efektywność. Informacje, które są gromadzone w plikach cookies są specyficzne dla Twojego komputera i nie zawierają osobistych informacji dotyczących użytkownika.

Informacje te dotyczą adresów IP, daty i godziny odwiedzenia danej strony oraz które konkretnie strony były przeglądane. Możesz usunąć cookies lub zablokować te informacje poprzez zmianę ustawień komputera (w tym celu proszę sprawdzić instrukcje przeglądarki). Jednakże zablokowanie tych informacji może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów strony.


•) Opublikowane na stronach internetowych materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.